جزئیات کامل متن

شرکت حیان روی

کاربرد های روی کلرید

کلرید روی دارای کاربر های مختلفی در صنایع شیمیایی است که به آن ها خواهیم پرداخت. در صنعت با نام کلرید روی صنعتی شناخته می شود.

1- تصفیه آب: این ماده جاذب رطوبت است و در جایی که بخواهند آب خالص بماند مورد استفاده قرار می گیرد. پس در آب خالص نیز حضور دارد.

2- صنعت کشاورزی: روی ماده بسیار مهمی در جهت رویش سریع گیاهان است. محصولات در معرض محلول های روی قرار می گیرند.

3- باتری سلول خشک: این ترکیب شیمیایی به دلیل الکترولیت و جاذب رطوبت بودن، به طور گسترده در در باتری های سلول خشک مورد استفاده قرار می گیرد.

4- جدا سازی روغن از آب: جایی که بخواهند جداسازی آب و روغن را انجام دهند می توانند از این ماده شیمیایی استفاده کنند چون می تواند پایداری روغن در آب را از بین ببرد.

5- چاههای نفت و گاز: در چاههای نفت و گاز تحت قالب های سیال بسته بندی شده به دلیل چگالی ویژه زیادشان مورد استفاده قرار می گیرند.

6- استفاده در تولید رزین های تبادل یونی را می توان به عنوان یکی از مهمترین کاربرد های این ماده در نظر گرفت.

7- همچنین این ماده می تواند نمک ها و اکسید ها را از سطح فلز های مختلف جدا کند.

8- یکی دیگر از موارد مهم استفاده از این ماده می توان به کنترل و جداسازی سولفید هیدروژن و کمک به کاهش بوی این گاز اشاره کرد.

9- کاربرد در صنایع چوب و چسب: این ماده در تولید و محافظت از چسب مورد کاربرد قرار می گیرد. همچنین در اشباع چوب و محافظت از آن نیز کاربرد دارد.

10- حفاظت از سلول های انسانی: روی کلرید حفاظت از سلول های شش و ریه را فراهم می کند. جهت حصول به این مهم، روی در کنار جیوه مورد استفاده قرار می گیرد.

11- استفاده در جوشکاری: این ماده همچنین جهت اهداف جوشکاری به دلیل تواناییشان در حل کردن اکسید های فلزی در حالت مذاب نیز کاربرد دارند.